Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden & Juridische informatie

Het gebruik van de website www.fbvacc.be is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Doel van de site

De website www.fbvacc.be bevat informatie over de algemene organisatie en het dienstenaanbod van de Fiduciaire Beeckman-Vernaillen met kantoor gevestigd in Ninove. De website verwijst ook door naar websites van andere organisaties, overheidsdiensten of –instellingen die informatie ter beschikking stellen. De respectievelijke organisaties en overheidsdiensten of -instellingen zijn daarbij zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via hun eigen website ontsluiten.

Alle informatie op onze website is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders bepaald wordt. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit, en u mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Enkel de officiële tekst die in het Belgisch Staatsblad of het Europees Publicatieblad gepubliceerd is, geldt als authentieke tekst en heeft voorrang

De inhoud van deze website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden, teneinde deze aan te passen aan de actualiteit en de ter zake geldende regelgeving.

Gebruik & toegankelijkheid van de website

Fiduciaire Beeckman-Vernaillen streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen, kan niet worden gegarandeerd dat de ter beschikking gestelde informatie ten allen tijde volledig, juist nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal dat zo snel mogelijk worden gecorrigeerd. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u ons deze meedelen in een e-mail naar info@fiduciaire-bv.com.

Fiduciaire Beeckman-Vernaillen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma’s.

Bescherming van de persoonsgegevens

Wij verzamelen geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een webformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker ons toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand met het oog op klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail.

Voor zover deze persoonlijke informatie wordt gevraagd verbindt Fiduciaire Beeckman-Vernaillen er zich toe om de gegevens te behandelen in overeenstemming met de bepalingen van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. In ieder geval verbindt Fiduciaire Beekman-Vernaillen er zich toe om dergelijke gegevens enkel te gebruiken voor het doel waarvoor ze worden opgevraagd en ze niet bekend te maken aan derden. Fiduciaire Beeckman-Vernaillen treft hiervoor de best mogelijke beschermingsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

Hyperlinks & verwijzingen

Op of via de website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. Fiduciaire Beeckman-Vernaillen aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Beveiliging

Wij nemen alle nodige maatregelen voor de beveiliging van onze website, zonder evenwel een perfecte veiligheid te kunnen garanderen. Door het raadplegen van onze website erkent u dat geen enkel systeem of geen enkele procedure dergelijke risico’s volledig kan uitsluiten en aanvaardt u de hieraan inherent verbonden risico’s.

U bent zelf verantwoordelijk voor de bescherming van uw eigen systemen en belangen met betrekking tot iedere vorm van elektronische communicatie en/of internetverkeer. Wij zullen niet aansprakelijk kunnen worden gesteld, ongeacht de wijze of de vorm, zowel op contractuele, als op strafrechtelijke (hierin begrepen nalatigheidsgrond), hetzij op elke andere grond, voor enig verlies, voor enige vergissing of enig verzuim, die het gevolg is van of verband houdt met het raadplegen van onze website.

Geschillen

Deze online overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat op deze site staat, vallen onder de toepassing van het Belgische recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de Belgische rechtbanken en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

Alle geschillen zullen tot de exclusieve bevoegdheid behoren van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde.

JUL

20

BTW-aangifte 2e kwartaal uiterste indieningsdatum

JUL

20

BTW-aangifte juni (maandaangever) uiterste indieningsdatum

JUL

20

INTRASTAT-aangifte indienen (intracommunautaire verrichtingen)

JUL

21

Kantoor gesloten - Nationale feestdag